DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

Alapító: Dunaferr Rt.

Alapítás éve: 1995

Székhelye: Dunaújváros

 

Kuratórium

Elnöke: Lukács Péter vezérigazgató-helyettes

Tagjai: a DUNAFERR Rt. két képviselője,

Dr. Károly Gyula egyetemi tanár,

Dr. Szűcs István egyetemi tanár,

Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár,

Dr. Roósz András egyetemi tanár.

A pályázat beadási határideje: folyamatos

 

A DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja a Miskolci Egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés s ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása, ezen belül részleteiben:

 • Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
 • A hallgatók képzésének segítése, az elméleti, illetve gyakorlati szakmai oktatás, nyelvi képzés támogatása.
 • Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
 • Segítséget nyújtani nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához, a hallgatók, illetve az oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
 • A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok, tevékenységek támogatása.

A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében szükséges, illetve lehetőség szerint gazdálkodási, vállalkozási tevékenység folytatása.

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja:

 • Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. A Kuratórium az Alapítvány készpénzvagyonát csak a készpénztőke járulékai mértékéig használhatja fel.
 • A Kuratórium éves költségvetés alapján dolgozik, melyben az év kezdete a tanulmányi év kezdő napja, vége a következő tanulmányi év kezdő napját megelőző utolsó nap.
 • Az adott éven belül a Kuratórium a pénzvagyont 50%-ban az első szemeszterben, 50%-ban a második szemeszterben használhatja fel.
 • Az egyes szemeszterekben felhasználható pénzvagyon nagyságát a Kuratóriumnak legkésőbb a tanulmányi év első napjáig kell meghatároznia.
 • A Kuratórium pályázatot nem ír ki, hanem a benyújtott pályázati kérelmek, kezdeményezések alapján dönt a pénzvagyon odaítéléséről.
 • Pályázatot nyújthat be minden egyetemi hallgató, oktató és kutató, valamint egyéb jogi személy, természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok.
 • A pályázóknak pályázatukat az első szemeszterre az előző év utolsó szemeszterében, de legkésőbb június 1-ig, míg a második szemeszterre az első szemeszterben, de legkésőbb december 1-ig kell és lehet benyújtaniuk.
 • A pályázatok rangsorát, a rájuk költhető pénzvagyon nagyságát, a támogatásban részesítést vagy az ebből való kizárást a Kuratórium dönti el.
 • A Kuratórium a június 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap, tehát június 15. napjáig, a december 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap, tehát december 15. napjáig dönt.

A pályázatokat és támogatási igényeket a fentebb írt határidőig a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani.